Privacybeleid

Laatste wijziging op 7-12-2023

Algemeen

Dit is het Privacybeleid van de website van Fiduciaire Van der Veken en Partners BV, met maatschappelijke zetel te Markgravelei 28, 2018 Antwerpen, hierna genoemd “FIDPA”.

FIDPA, een onafhankelijk middelgroot accountacykantoor, erkend door het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA) onder het nummer 50.413.728, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.vanderveken.be.

FIDPA leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen.

Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

Wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die u ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook.

Op de contactpagina verzamelen we uw naam, emailadres, bedrijf, telefoonnummer en uw vraag.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies.

Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

OM GEVOLG TE GEVEN AAN UW VERZOEKEN EN OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door het doorsturen van uw gegevens via de website, vraagt om van onze activiteiten, diensten e.d.m. op de hoogte te worden gehouden.

OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN EN OM INFORMATIE UIT TE WISSELEN

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

De gegevens die hiervoor in aanmerking komen zijn uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met FIDPA en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op grond van het gerechtvaardigde belang van FIDPA om u te informeren over haar activiteiten.

VOOR HET TECHNISCH EN FUNCTIONEEL MANAGEMENT VAN ONZE WEBSITE

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische informatie zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van FIDPA om haar website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt kunnen wij tevens statistieken opmaken of enquêtes uitvoeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Verwerkingsmethode

FIDPA verwerkt uw gegevens op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast FIDPA kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor andere met FIDPA verbonden vennootschappen en bepaalde met de verwerking belaste personen (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door FIDPA aangestelde externe partijen.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij houden persoonsgegevens over u slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit contractueel of wettelijk vereist is. U kan ten allen tijde verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens de verwijderen.

Uitoefening van uw rechten

Eens u ons uw persoonsgegevens heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u het recht om:

  • Een verzoek tot toegang en/of verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben in te dienen.
  • Een verzoek tot verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen. Verwijdering of beperking is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
  • Zich te verzetten tegen een verwerking met het oog op directe marketing. Verzet is niet mogelijk indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
  • Een verzoek tot gegevensoverdracht in te dienen (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat).
  • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen. Dit kan via e-mail aan info@vanderveken.be of per gedagtekende en ondertekende brief naar het hoofdkantoor, Markgravelei 28, 2018 Antwerpen, België, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hechten veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en de beveiliging en confidentialiteit ervan. De door ons voorziene technische en organisatorische maatregelen zorgen ervoor dat de verwerking ervan voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren de bescherming van uw rechten.

In geen geval kan FIDPA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

FIDPA houdt eraan u te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die FIDPA niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door FIDPA. FIDPA is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. FIDPA raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in het privacybeleid.

Markgravelei 28
2018 Antwerpen